Civil Aviaton Training Center, Bangkok, Thailand : 191.45 MB.